Dagen
:
 
Uren
:
 
Minuten
:
 
Seconden
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

VOORWAARDEN

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden regelen de verkoopvoorwaarden van de producten die op de website www.MobiliFiver.com worden verkocht.
Alle overeenkomsten voor de verkoop van producten door Mobili Fiver aan derden (hierbij "Klanten" genoemd) worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden, die een integraal en essentieel onderdeel vormen van elk voorstel, bestelling en inkooporderbevestiging van de producten zelf.
De "Klant" verklaart deze Algemene Voorwaarden te accepteren en na te leven bij het aanmaken van een account op de Website of bij het aanschaffen van producten.
De verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op uw bestelling zijn die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling.


1. PRODUCTEN: PRIJZEN EN EIGENSCHAPPEN

Tenzij anders aangegeven, dienen de prijzen van de door Mobili Fiver gepubliceerde producten te worden beschouwd als INCLUSIEF BTW. De prijzen van de producten die van tijd tot tijd door Mobili Fiver worden gepubliceerd annuleren en vervangen de vorige en zijn afhankelijk van de daadwerkelijke beschikbaarheid van de producten (en eventuele actieve promoties).
Mobili Fiver behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten die op de website zijn gepubliceerd te bevestigen of te wijzigen op het moment van bevestiging van de bestelling. Tenzij anders aangegeven, zijn de afbeeldingen van de producten indicatief en niet bindend. De Klant is verantwoordelijk voor de keuze van de producten.


2. BESTELLINGEN - FACTURERING

Alle inkooporders die naar Mobili Fiver worden gestuurd dienen volledig te zijn en alle elementen te bevatten die nodig zijn voor de juiste identificatie van de bestelde producten. Elke productbestelling die naar Mobili Fiver wordt verzonden vormt het contractuele voorstel van de klant en is bindend voor Mobili Fiver alleen in het geval dat de betreffende bestelling door Mobili Fiver wordt bevestigd. De uitvoering van de bestelling door Mobili Fiver staat gelijk aan bevestiging en aanvaarding daarvan.
Mobili Fiver behoudt zich het recht voor om onvolledige of niet correct ingevulde bestellingen niet te aanvaarden. In geval van niet-uitvoering van de bestelling door Mobili Fiver (indien dit te wijten is aan de onbeschikbaarheid van de door de Klant bestelde producten), zal het bedrijf de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en de eventueel reeds betaalde bedragen terugbetalen. In dit geval heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding of compensatie.
De fiscale documentatie (factuur) met betrekking tot de bestelde producten wordt door Mobili Fiver opgemaakt en per e-mail naar de klant gestuurd.
Facturen kunnen alleen worden aangevraagd voor de betreffende maand (waarin de aankoop is gedaan). Het verzoek om een ??factuur voor een aankoop die de vorige maand is gedaan KAN NIET in behandeling worden genomen. Mocht u een factuur willen, dient u uw belastinggegevens in te vullen bij het aanmaken van uw account. Als dit niet het geval is, wordt er een niet-fiscaal document (dat als kwitantie fungeert) in plaats daarvan gegenereerd.


3. CLEVERING VAN PRODUCTEN EN RISICO-OVERDRACHT, ART. 63 Wetsbesluit 206/2005

De verzendkosten zijn GRATIS voor bestellingen vanaf € 500. De leveringen worden normaal gesproken per koerier uitgevoerd.
Eventuele vertragingen in leveringen van minder dan 10 (tien) werkdagen geven de Klant niet het recht om de levering van de Producten te weigeren, noch om schadevergoeding of compensatie van welke aard dan ook te vorderen.
De levertijd, eenmaal uw bestelling is verzonden, is 5-8 werkdagen, afhankelijk van uw locatie. Deze tijden kunnen echter niet 100% worden gegarandeerd door Mobili Fiver, aangezien ze kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad, logistieke moeilijkheden van de gebruikte koeriers (bijv. stakingen of problemen met voertuigen), feestdagen en/of de plaats van levering (bijvoorbeeld in afgelegen gebieden of eilanden). De aangegeven levertijden zijn dus een SCHATTING, berekend op basis van de GEMIDDELDE levertijd van alle zendingen die in het laatste semester hebben plaatsgevonden; daarom kunnen ze onderhevig zijn aan anticipatie of vertragingen om redenen die niet direct aan Mobili Fiver kunnen worden toegeschreven (zoals in het geval van stakingen of pieken in leveringen tijdens vakanties of uitverkoop).
Het "nummer" om de zending te volgen wordt u per e-mail toegestuurd wanneer het product wordt verzonden (alleen als u zich op de site hebt geregistreerd). Controleer uw zending per koerier door de door ons gecommuniceerde tracking in te voeren onder het veld (""TRACKING""). Mobili Fiver heeft het recht om de producten (zelfs voor dezelfde bestelling) in meerdere opeenvolgende leveringen te bezorgen (zonder kosten voor de klant). ""Bijzondere"" leveringsvoorwaarden (bijvoorbeeld een geplande verzending) dienen vooraf door de Klant te worden aangevraagd en schriftelijk te worden aanvaard door Mobili Fiver.
Indien de producten niet onmiddellijk beschikbaar zijn omdat in productiefase (de datum van vertrek uit onze magazijnen staat in dit geval in het ROOD in het productblad), wordt de bestelling verzonden met inachtneming van deze aangegeven datum (bijv. ""Verzonden op xx .yy.zz""). Indien de bestelling uit meerdere producten bestaat, moet er rekening worden gehouden met het product met de langste levertijd.
De artikelen in VOORRAAD in de opslagplaats van de koerier wegens herhaalde onmogelijkheid van levering blijven maximaal 5 werkdagen ter beschikking van de klant; na deze deadline wordt de bestelling geannuleerd; in dit geval worden de bestelde artikelen naar de afzender teruggestuurd en de bestelling aan de klant terugbetaald, maar slechts gedeeltelijk (na aftrek van de opgelopen verzend- en opslagkosten, die aan de klant in rekening worden gebracht).
Bezorging vindt ALLEEN plaats op straatniveau, van maandag t/m vrijdag vanaf 8:00 tot ongeveer 18:00. We willen u eraan herinneren dat elke eventuele retour ALLEEN op straatniveau plaatsvindt. 

 

RISICO-OVERDRACHT, ART. 63 Wetsbesluit 206/2005

 1. Bij overeenkomsten die de beroepsbeoefenaar de verplichting opleggen om voor de verzending van de goederen te zorgen, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen, om redenen die niet aan de verkoper kunnen worden toegeschreven, pas over op de consument wanneer deze, of een door hem aangewezen derde en niet zijnde de vervoerder, de goederen fysiek in bezit neemt.
 2. Het risico gaat echter reeds op de consument over op het moment van levering van de goederen aan de vervoerder indien de consument voor laatstgenoemde heeft gekozen en deze keuze niet door de beroepsbeoefenaar is voorgesteld, onverminderd de rechten van de consument jegens de vervoerder.

4. HERROEPINGSRECHT

Op grond van het wetsdecreet 206/2005 heeft de klant ("consument") het recht om het contract te herroepen en de bestelde producten terug te sturen, zonder boete en zonder opgave van de redenen, binnen 14 dagen na ontvangst van de producten (na de termijn van 14 dagen zal Mobili Fiver S.r.l. de retour niet garanderen). Het herroepingsrecht dient door de Klant, op straffe van verval, te worden uitgeoefend door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar:
Mobili Fiver s.r.l., Via Maestri del Lavoro 14 - 33087 Pasiano di Pordenone (PN).
Alle retourzendingen (die perfect intact dienen te zijn en UITSLUITEND vergezeld moeten gaan van de originele verpakking) dienen op voorhand te worden goedgekeurd door de Mobili Fiver Klantenservice via e-mail. De retourzending van een artikel wordt zonder aarzeling geaccepteerd, zolang dit in PERFECTE STAAT, VERZEGELD, SLIJTAGEVRIJ, NOCH BESCHADIGD, NOCH BEKRAST is, uitsluitend in de originele verpakking (inclusief interne beschermingen). Het in het vorige artikel genoemde herroepingsrecht kan door de Klant NIET worden uitgeoefend indien de producten door de Klant zijn gebruikt.
De klant kan:
A) de producten op eigen kosten terugsturen naar het volgende adres: Via Comugne di Sopra 2 - 33082 Azzano Decimo (PN). De retourzending komt voor rekening van de klant, inclusief aansprakelijkheid in geval van verlies of beschadiging van de producten.
B) de producten door Mobili Fiver (via betreffende koerier) laten ophalen. De artikelen dienen op straatniveau te worden gebracht. De kosten voor het organiseren van de retour zijn voor rekening van de klant (het bedrag varieert afhankelijk van het gewicht en/of de afmetingen van het product).
Mobili Fiver zal, alvorens de retourzending te organiseren, de klant op de hoogte stellen van de kosten hiervan (bedrag dat wordt ingehouden bij terugbetaling aan de klant).

 

TERUGBETALING

Zodra de producten zijn ontvangen (en hun integriteit is gecontroleerd), de maximale termijn waarbinnen de terugbetaling zal plaatsvinden na retournering van de goederen is 10 dagen.
Welke betaalmethode u ook gebruikt (creditcard, bankoverschrijving, PayPal), zal de terugbetaling binnen de kortst mogelijke tijd worden uitgevoerd, en in ieder geval binnen 10 (tien) dagen vanaf de datum waarop u zich bewust werd van de uitoefening van uw recht van herroeping, nadat er geverifieerd is dat de herroeping in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden heeft plaatsgevonden.
In het geval van betaling bij aflevering (rembours) of bankoverschrijving kan Mobili Fiver aan deze voorwaarden voldoen alleen als de gevraagde informatie (bankgegevens) wordt verzonden om tot terugbetaling over te gaan.
Mobili Fiver S.r.l. zal de volledige prijs van de gekochte producten terugbetalen (indien de retourzending door de klant wordt georganiseerd), anders zal er een gedeeltelijke terugbetaling plaatsvinden (dus exclusief transportkosten om de retourzending te organiseren). Let op: drempellevering, betaling onder rembours en verzendkosten worden NIET vergoed in het geval van retourzending. 


5. CONFORMITEIT EN GARANTIE OP DE GOEDEREN

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om op het moment van levering van de goederen te controleren of de verpakking intact, niet beschadigd, nat of anderszins veranderd is. Elke schade moet onmiddellijk worden gemeld aan de koerier die de levering uitvoert (de levering dient toch te worden geaccepteerd met een SPECIFIEKE RESERVE die in de handheld-houder van de koerier dient te worden aangegeven, met vermelding van het ondervonden probleem).
Indien het product tijdens het transport beschadigd is geraakt, dient de Klant Mobili Fiver binnen 3 dagen na levering hier op de hoogte te stellen van de schade die het product heeft opgelopen (met foto's als bewijs van de beschadiging). Dit om te profiteren van de in de prijs inbegrepen verzekering.
In elk geval dienen de producten op het moment van levering door de klant te worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze overeenkomen met de bestelde artikelen en dat ze geen fabricagefouten of andere conformiteitsgebreken vertonen. Naast de specifieke garanties die uiteindelijk aan de klant worden verstrekt samen met het geleverde product, zijn de wettelijke garanties voorzien door de Italiaanse wet ook van toepassing op de verkoop van de producten die op de site zijn gekocht.
Op grond van art. 130 van de Consumentenwet is de verkoper aansprakelijk jegens de consument voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van de goederen.
In geval van gebrek aan overeenstemming heeft de consument het recht om de conformiteit van de goederen kosteloos te herstellen door middel van reparatie, vervanging, prijsvermindering of beëindiging van de overeenkomst.
In het geval dat de verpakking duidelijke tekenen van manipulatie vertoont, wordt de klant ook aangeraden om de klantenservice onmiddellijk op de hoogte daarvan te stellen.
De wettelijke garantie van overeenstemming van de goederen, voorzien door art. 128 e.v. van de consumentenwet, is gelijk aan 2 jaar: specifiek is de verkoper verantwoordelijk, overeenkomstig artikel 130, wanneer het gebrek aan overeenstemming zich voordoet binnen twee jaar vanaf de levering van de goederen. In het bijzonder kunnen de rechten voortvloeiend uit deze garantie worden uitgeoefend op voorwaarde dat de producten correct, met de nodige zorgvuldigheid en in overeenstemming met het beoogde gebruik en zoals bepaald in de bijgevoegde aanwijzingen zijn gebruikt, evenals op voorlegging door de klant van het vervoersdocument. Het is wel te verstaan ??dat de consument dit recht verliest indien hij het gebrek aan overeenstemming niet binnen 2 (twee) maanden vanaf de datum waarop hij het gebrek heeft ontdekt aan de verkoper meldt (artikel 132 van de consumentenwet).
Het verzoek van de consument gericht op het afdwingen van de conformiteitsgarantie van de producten dient aan de verkoper te worden meegedeeld door contact op te nemen met de klantenservice.
LET OP: Indien het product beschadigd aankomt, met afwijkingen of ontbrekende onderdelen (die wel vermeld staan in het instructieblad): monteer het product NIET neem contact met de klantenservice op, die zal aangeven wat te doen na het bekijken van de foto's van het probleem (indien het product wordt gemonteerd zonder eerst de klantenservice te raadplegen, kan de garantie komen te vervallen). 


6. GEACCEPTEERDE BETAALMETHODEN

 •  Kredietkaart: Visa, Mastercard en PostePay (geen American Express))
 • Vooruitbetaling via bankoverschrijving:
  IBAN: IT 20 V 03069 64781 100000004333
  BANCA INTESA SAN PAOLO SPA Azzano Decimo (PN) Italy
  BIC/SWIFT: BCITITMM
  Op naam van: Mobili Fiver S.r.l. - Via Ottavio Bottecchia 6 - 33087 Pasiano (PN)
  C.F. / P.IVA: IT01391580931
 • Paypal
 • Scalapay en Klarna (betaling in termijnen)
  U kunt via Scalapay betalen als uw bestelling een bedrag lager dan 2000 betreft (Min. € 35).

7. GESCHILLEN

Als u een geschil heeft met Mobili Fiver na de aankoop van een product en het niet mogelijk was om dit op te lossen door contact op te nemen met onze Klantenservice, onthoud dan dat de territoriale bevoegdheid uitsluitend tot de Orde van Advocaten van Pordenone behoort.
De Europese Commissie heeft een online platform opgezet dat een instrument voor alternatieve geschillenbeslechting biedt. Deze tool kan door de Europese consument worden gebruikt om elk geschil op buitengerechtelijke wijze op te lossen met betrekking tot overeenkomsten voor de verkoop van goederen en diensten die online zijn bedongen en/of daaruit voortvloeien.
Als u een in Europa gevestigde Consument bent, kunt u dit platform dus gebruiken voor de beslechting van elk geschil dat voortvloeit uit het online contract dat op deze website wordt vermeld. Het Europese ODR-platform is beschikbaar via de volgende LINK.


8. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Afgezien van gevallen van opzet of grove nalatigheid, is de Verkoper op geen enkele manier aansprakelijk jegens de Klant voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de aankoop van Producten die te koop worden aangeboden op de Website. De Verkoper wijst ook alle contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de niet-aanvaarding of ontduiking, zelfs gedeeltelijk, van een Bestelling.


9. PRIVACY

De Klant kan altijd informatie verkrijgen over hoe de Verkoper zijn persoonlijke gegevens verwerkt door het Privacybeleid op de Website te raadplegen. 

Vink "Onthoud mij" om uw winkelwagen op deze computer te raadplegen, ook als u niet ingelogd bent.